Inschrijfvoorwaarden lidmaatschap

  • De contributie dient vóór 1 maart van het verenigingsjaar te worden voldaan. Dit kan bij voorkeur via incasso, aan te geven op het aanmeldingsformulier;

  • Het lidmaatschap loopt automatisch door tenzij de schriftelijke (e-mail) opzegging is ontvangen vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar gericht aan de ledenadministratie, bij opzeggingen na deze datum kan er een "bijdrage te laat opzeggen" van 20 euro in rekening gebracht worden.  

  • De barexploitatie is bij TV HBC in eigen beheer. Dit houdt in dat in principe alle HBC-leden boven de 18 jaar 3 à 4 x per jaar verplicht zijn bardienst te doen. De bardiensten zijn onderverdeeld in dagdelen en avond- en weekenddiensten. Leden kunnen aan het begin van het seizoen aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat.  Het lidmaatschap van tennisvereniging HBC is onlosmakelijk verbonden met het draaien van bardiensten;
  • Alle nieuwe leden worden ingeschreven als officieel KNLTB-bondslid. U kunt bij de KNLTB via hun website aangeven dat zij uw gegevens niet doorgeven t.b.v. commerciële doeleinden.

  • Ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers die kinderen onder de 16 jaar aanmelden als lid geven hierbij de organisatie van Tennisvereniging HBC toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens van het kind.
  • Het bestuur is gerechtigd om - met redenen omkleed - het lidmaatschap van leden te beëindigen. Wij verwijzen hiervoor naar de Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), lees onze Privacy Policy;