Inschrijfvoorwaarden lidmaatschap

Volledig senior-, jeugd-, dag-,  en weekendlidmaatschap

  • De contributie dient vóór 1 maart van het verenigingsjaar te worden voldaan. Dit kan bij voorkeur via incasso, aan te geven op het aanmeldingsformulier;

  • Het lidmaatschap loopt automatisch door tenzij de schriftelijke (e-mail) opzegging is ontvangen vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar gericht aan de ledenadministratie, bij opzeggingen na deze datum kan er een "bijdrage te laat opzeggen" van 20 euro in rekening gebracht worden.  

  • De barexploitatie is bij TV HBC in eigen beheer. Dit houdt in dat in principe alle HBC-leden boven de 18 jaar 3 à 4 x per jaar verplicht zijn bardienst te doen. De bardiensten zijn onderverdeeld in dagdelen en avond- en weekenddiensten. Leden kunnen aan het begin van het seizoen aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat.  Het lidmaatschap van tennisvereniging HBC is onlosmakelijk verbonden met het draaien van bardiensten;

  • Alle nieuwe leden worden ingeschreven als officieel KNLTB-bondslid. U kunt bij de KNLTB via hun website aangeven dat zij uw gegevens niet doorgeven t.b.v. commerciële doeleinden.

  • Ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers die kinderen onder de 16 jaar aanmelden als lid geven hierbij de organisatie van Tennisvereniging HBC toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens van het kind.

  • Het bestuur is gerechtigd om - met redenen omkleed - het lidmaatschap van leden te beëindigen. Wij verwijzen hiervoor naar de Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Zomer Challenge lidmaatschap 2023

  • De contributie wordt via automatische incasso voldaan in juni;

  • De Zomer Challenge leden worden ingeschreven als officieel KNLTB-bondslid. U kunt bij de KNLTB via hun website aangeven dat zij uw gegevens niet doorgeven t.b.v. commerciële doeleinden.

  • Het bestuur is gerechtigd om - met redenen omkleed - het lidmaatschap van leden te beëindigen. Wij verwijzen hiervoor naar de Statuten en Huishoudelijk Reglement.

  • Beëindiging van het lidmaatschap verloopt automatisch op 9 september 2023. Mocht je na de Zomer Challenge lid willen worden van HBC, dan kan dat tegen een gereduceerd tarief. 

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), lees onze Privacy Policy;